Polityka Prywatno┼Ťci

POLITYKA PRYWATNOŚCI
DRUKARNI INTERNETOWEJ PRINTTIME.PL

1. POSTANOWIENIAOGÓLNE

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pos╠ürednictwem Drukarni Internetowej jest DANIEL WITKOWSKI prowadza╠Ęcy dzia┼éalnos╠üc╠ü gospodarcza╠Ę pod firma╠Ę DAN-POL PRZEDSIE╠ĘBIORSTWO WIELOBRANZ╠çOWE DANIEL WITKOWSKI (adres miejsca prowadzenia dzia┼éalnos╠üci i adres do korespondencji: ul. Asnyka 12, 41-806 Zabrze) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalnos╠üci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra w┼éas╠üciwego do spraw gospodarki, NIP 63100y26043, REGON 270168724, adres poczty elektronicznej: [email protected] - zwana dalej ÔÇ×AdministratoremÔÇŁ i be╠Ęda╠Ęcy jednoczes╠ünie Us┼éugodawca╠Ę Drukarni Internetowej i Sprzedawca╠Ę.

1.2. Dane osobowe Us┼éugobiorcy (Klienta) sa╠Ę przetwarzane zgodnie z ustawa╠Ę o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawa╠Ę o s╠üwiadczeniu us┼éug droga╠Ę elektroniczna╠Ę z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.3. Administrator dok┼éada szczego╠ülnej starannos╠üci w celu ochrony intereso╠üw oso╠üb, kto╠ürych dane dotycza╠Ę, a w szczego╠ülnos╠üci zapewnia, z╠çe zbierane przez niego dane sa╠Ę przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celo╠üw i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celo╠üw, w jakich sa╠Ę przetwarzane oraz przechowywane w postaci umoz╠çliwiaja╠Ęcej identyfikacje╠Ę oso╠üb, kto╠ürych dotycza╠Ę, nie d┼éuz╠çej niz╠ç jest to niezbe╠Ędne do osia╠Ęgnie╠Ęcia celu przetwarzania.

1.4. Wszelkie s┼éowa, wyraz╠çenia i akronimy wyste╠Ępuja╠Ęce na niniejszej stronie i rozpoczynaja╠Ęce sie╠Ę z duz╠çej litery (np. Sprzedawca, Drukarnia Internetowa, Us┼éuga Elektroniczna) nalez╠çy rozumiec╠ü zgodnie z ich definicja╠Ę zawarta╠Ę w Regulaminie Drukarni Internetowej doste╠Ępnego pod adresem: http://www.printtime.pl/page/polityka-prywatnosci

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
2.1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

2.1.1. nawia╠Ęzanie, ukszta┼étowanie tres╠üci, zmiana, wykonanie lub rozwia╠Ęzanie stosunku umownego mie╠Ędzy Us┼éugodawca╠Ę (Sprzedawca╠Ę) i Us┼éugobiorca╠Ę (Klientem) polegaja╠Ęcego na s╠üwiadczeniu Us┼éug Elektronicznych poprzez Drukarnia Internetowa lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaz╠çy Produkto╠üw oraz ich dostarczenia do Klienta.

2.1.2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

2.2. Odbiorcy danych osobowych:

2.2.1. W przypadku Klienta, kto╠üry korzysta w Drukarni Internetowej ze sposobu dostawy przesy┼éka╠Ę kurierska╠Ę, przesy┼éka╠Ę paletowa╠Ę lub przesy┼éka╠Ę paczkomatowa╠Ę Administrator udoste╠Ępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie d┼éuz╠çej niz╠ç jest to niezbe╠Ędne dla dokonania dostawy, wybranemu przewoz╠ünikowi realizuja╠Ęcemu przesy┼éki na zlecenie Administratora.

2.2.2. W przypadku Klienta, kto╠üry korzysta w Drukarni Internetowej ze sposobu p┼éatnos╠üci elektronicznych lub karta╠Ę p┼éatnicza╠Ę Administrator udoste╠Ępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie d┼éuz╠çej niz╠ç jest to niezbe╠Ędne dla dokonania p┼éatnos╠üci, wybranemu podmiotowi obs┼éuguja╠Ęcemu powyz╠çsze p┼éatnos╠üci w Sklepie Internetowym.

2.3. Administrator przetwarza naste╠Ępuja╠Ęce dane osobowe Us┼éugobiorco╠üw (Kliento╠üw): imie╠Ę i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowos╠üc╠ü, wojewo╠üdztwo, kraj), adres i dane do dostawy jez╠çeli sa╠Ę inne niz╠ç podane wyz╠çej. W wypadku Us┼éugobiorco╠üw (Kliento╠üw) nie be╠Ęda╠Ęcych jednoczes╠ünie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwe╠Ę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

2.4. Podanie danych osobowych, o kto╠ürych mowa w pkt. 2.3. jest niezbe╠Ędne do s╠üwiadczenia przez Us┼éugodawce╠Ę Us┼éug Elektronicznych w ramach Drukarni Internetowej lub zawarcia Umowy Sprzedaz╠çy Produkto╠üw. Kaz╠çdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest takz╠çe w Regulaminie Drukarni Internetowej oraz przed rozpocze╠Ęciem s╠üwiadczenia okres╠ülonej Us┼éugi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaz╠çy na stronie Drukarni Internetowej.

3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

3.1. Pliki Cookies (ciasteczka) sa╠Ę to niewielkie informacje tekstowe w postaci pliko╠üw tekstowych, wysy┼éane przez serwer i zapisywane po stronie uz╠çytkownika odwiedzaja╠Ęcego strone╠Ę Drukarni Internetowej (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy tez╠ç na karcie pamie╠Ęci smartfona ÔÇô w zalez╠çnos╠üci z jakiego urza╠Ędzenia korzystasz odwiedzaja╠Ęc nasz Drukarnia Internetowa). Szczego╠ü┼éowe informacje dot. Cookies, a takz╠çe historie╠Ę ich powstania moz╠çna znalez╠üc╠ü m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

3.2. Us┼éugodawca przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzaja╠Ęcych ze strony internetowej Drukarni Internetowej w naste╠Ępuja╠Ęcych celach:

3.2.1. identyfikacji Us┼éugobiorco╠üw jako zalogowanych w Drukarni Internetowej i pokazywania, z╠çe sa╠Ę zalogowani;

3.2.2. zapamie╠Ętywania Produkto╠üw dodanych do koszyka w celu z┼éoz╠çenia Zamo╠üwienia;

3.2.3. zapamie╠Ętywania danych z wype┼énianych Formularzy Zamo╠üwienia, ankiet lub danych logowania do Drukarni Internetowej;

3.2.4. dostosowywania zawartos╠üci strony Drukarni Internetowej do indywidualnych preferencji Us┼éugobiorcy (np. dotycza╠Ęcych koloro╠üw, rozmiaru czcionki, uk┼éadu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Drukarni Internetowej;

3.2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiaja╠Ęcych sposo╠üb korzystania ze strony Drukarni Internetowej oraz badania potrzeb Us┼éugobiorco╠üw, z wy┼éa╠Ęczeniem personalnej identyfikacji Us┼éugobiorcy.

3.3. Standardowo wie╠Ększos╠üc╠ü przegla╠Ędarek internetowych doste╠Ępnych na rynku domys╠ülnie akceptuje zapisywanie pliko╠üw Cookies. Masz moz╠çliwos╠üc╠ü okres╠ülenia warunko╠üw korzystania z pliko╠üw Cookies za pomoca╠Ę ustawien╠ü w┼éasnej przegla╠Ędarki internetowej. Oznacza to, z╠çe moz╠çesz np. cze╠Ęs╠üciowo ograniczyc╠ü (np. czasowo) lub ca┼ékowicie wy┼éa╠Ęczyc╠ü moz╠çliwos╠üc╠ü zapisywania pliko╠üw Cookies na Twoim komputerze ÔÇô w tym ostatnim wypadku jednak moz╠çe to miec╠ü wp┼éyw na niekto╠üre funkcjonalnos╠üci Drukarni Internetowej (przyk┼éadowo niemoz╠çliwym moz╠çe okazac╠ü sie╠Ę przejs╠ücie s╠üciez╠çki Zamo╠üwienia poprzez Formularz Zamo╠üwienia).

3.4. Ustawienia Twojej przegla╠Ędarki internetowej w zakresie pliko╠üw Cookies sa╠Ę istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z pliko╠üw Cookies przez nasz Drukarnia Internetowa ÔÇô zgodnie z przepisami taka zgoda moz╠çe byc╠ü ro╠üwniez╠ç wyraz╠çona poprzez ustawienia przegla╠Ędarki internetowej.

3.5. Szczego╠ü┼éowe informacje na temat zmiany ustawien╠ü dotycza╠Ęcych pliko╠üw Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przegla╠Ędarkach internetowych doste╠Ępne sa╠Ę w dziale pomocy przegla╠Ędarki internetowej oraz na poniz╠çszych stronach (wystarczy klikna╠Ęc╠ü w dany link):

w przegla╠Ędarce Chrome
w przegla╠Ędarce Firefox
w prze╠Ęgla╠Ędarce Internet Explorer w przegla╠Ędarce Opera
w przegla╠Ędarce Safari

3.6 Us┼éugodawca zbiera ro╠üwniez╠ç dane eksploatacyjne (tzw. logi ÔÇô adres IP, domena), kto╠üre przechowywane sa╠Ę przez czas nieokres╠ülony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te maja╠Ę charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawieraja╠Ę cech identyfikuja╠Ęcych osoby odwiedzaja╠Ęce strone╠Ę Drukarni Internetowej. Logi nie sa╠Ę ujawniane osobom trzecim

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

4.1. Podanie danych osobowych przez Us┼éugobiorce╠Ę/Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbe╠Ędnych do zawarcia Umowy sprzedaz╠çy lub umowy o s╠üwiadczenie Us┼éugi elektronicznej skutkuje odmowa╠Ę zawarcia tejz╠çe umowy. Dane niezbe╠Ędne do zawarcia Umowy sprzedaz╠çy lub umowy o s╠üwiadczenie Us┼éugi elektronicznej wskazane sa╠Ę takz╠çe kaz╠çdorazowo na stronie internetowej Drukarni Internetowej.

4.2. Podstawa╠Ę przetwarzania danych osobowych Us┼éugobiorcy/Klienta jest koniecznos╠üc╠ü realizacji umowy, kto╠ürej Us┼éugobiorca/Klient jest strona╠Ę lub podje╠Ęcia na jego z╠ça╠Ędanie dzia┼éan╠ü przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpos╠üredniego w┼éasnych produkto╠üw lub us┼éug Administratora podstawa╠Ę takiego przetwarzania jest dodatkowo zgoda Us┼éugobiorcy/Klienta.

5. PRAWO KONTROLI, DOSTE╠ĘPU DO TRES╠üCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

5.1. Us┼éugobiorca ma prawo doste╠Ępu do tres╠üci swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.2. Kaz╠çdej osobie przys┼éuguje prawo do kontroli przetwarzania danych, kto╠üre jej dotycza╠Ę, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zw┼éaszcza prawo do: z╠ça╠Ędania uzupe┼énienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub sta┼éego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunie╠Ęcia, jez╠çeli sa╠Ę one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zosta┼éy zebrane z naruszeniem ustawy albo sa╠Ę juz╠ç zbe╠Ędne do realizacji celu, dla kto╠ürego zosta┼éy zebrane.

5.3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpos╠üredniego w┼éasnych produkto╠üw lub us┼éug Administratora osoba, kto╠ürej dane dotycza╠Ę uprawniona jest takz╠çe do wniesienia pisemnego, umotywowanego z╠ça╠Ędania zaprzestania przetwarzania jej danych ze wzgle╠Ędu na jej szczego╠ülna╠Ę sytuacje╠Ę oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

5.4. W celu realizacji uprawnien╠ü, o kto╠ürych mowa powyz╠çej moz╠çna korzystac╠ü z opcji w ramach Konta lub poprzez przes┼éanie stosownej wiadomos╠üci poczta╠Ę elektroniczna╠Ę na adres: [email protected] albo pisemnie na adres Administratora.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Drukarnia Internetowa moz╠çe zawierac╠ü odnos╠üniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejs╠üciu na inne strony, zapoznac╠ü sie╠Ę z polityka╠Ę prywatnos╠üci tam ustalona╠Ę. Niniejsza polityka prywatnos╠üci dotyczy tylko niniejszego Drukarni Internetowej.

6.2. Administrator stosuje s╠ürodki techniczne i organizacyjne zapewniaja╠Ęce ochrone╠Ę przetwarzanych danych osobowych odpowiednia╠Ę do zagroz╠çen╠ü oraz kategorii danych obje╠Ętych ochrona╠Ę, a w szczego╠ülnos╠üci zabezpiecza dane przed ich

udoste╠Ępnieniem osobom nieupowaz╠çnionym, zabraniem przez osobe╠Ę nieuprawniona╠Ę, przetwarzaniem z naruszeniem obowia╠Ęzuja╠Ęcych przepiso╠üw oraz zmiana╠Ę, utrata╠Ę, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3. Us┼éugodawca udoste╠Ępnia naste╠Ępuja╠Ęce s╠ürodki techniczne zapobiegaja╠Ęce pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesy┼éanych droga╠Ę elektroniczna╠Ę:

6.3.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym doste╠Ępem.

6.3.2. Doste╠Ęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i has┼éa.