Regulamin

Regulamin drukarni internetowej dost臋pny jest pod adresem internetowym: http://www.printtime.pl/page/regulamin

REGULAMIN DRUKARNI INTERNETOWEJ PRINTTIME.PL

 1. POSTANOWIENIA OG脫LNE
 2. US艁UGI ELEKTRONICZNE W DRUKARNI INTERNETOWEJ
 3. WARUNKI ZAWIERANIA I REALIZACJI UMOWY SPRZEDA呕Y
 4. SPOSOBY P艁ATNO艢CI
 5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
 6. WARUNKI ROZWI膭ZYWANIA UM脫W O 艢WIADCZENIE US艁UG ELEKTRONICZNYCH
 7. POST臉POWANIE REKLAMACYJNE
 8. PRAWO ODST膭PIENIA OD UMOWY
 9. POSTANOWIENIA DOTYCZ膭CE PRZEDSI臉BIORC脫W
 10. POSTANOWIENIA KO艃COWE

1. POSTANOWIENIA OG脫LNE

1.1. Drukarnia internetowa dost臋pna pod adresem internetowym www.printtime.pl prowadzona jest przez DANIELA WITKOWSKIEGO prowadz膮cego dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 DAN-POL PRZEDSI臉BIORSTWO WIELOBRAN呕OWE DANIEL WITKOWSKI (adres miejsca prowadzenia dzia艂alno艣ci i adres do korespondencji: ul. Asnyka 12, 41-806 Zabrze) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra w艂a艣ciwego do spraw gospodarki, NIP 6310026043, REGON 270168724, adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zar贸wno do konsument贸w, jak i do przedsi臋biorc贸w korzystaj膮cych z Drukarni internetowej (za wyj膮tkiem pkt. 9 Regulaminu, kt贸ry skierowany jest wy艂膮cznie do przedsi臋biorc贸w). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie maj膮 na celu wy艂膮cza膰 ani ogranicza膰 jakichkolwiek praw konsument贸w przys艂uguj膮cych im na mocy bezwzgl臋dnie wi膮偶膮cych przepis贸w prawa - wszelkie ewentualne w膮tpliwo艣ci t艂umaczy si臋 na korzy艣膰 konsumenta. W przypadku niezgodno艣ci postanowie艅 niniejszego Regulaminu z powy偶szymi przepisami, pierwsze艅stwo maj膮 te przepisy.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwi膮zku z realizacj膮 postanowie艅 niniejszego Regulaminu jest Us艂ugodawca. Dane osobowe przetwarzane s膮 w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatno艣ci opublikowanej na stronach Drukarni Internetowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ka偶da osoba, kt贸rej dane osobowe przetwarza Us艂ugodawca ma prawo do wgl膮du w ich tre艣膰 oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4. Definicje:

1.4.1. DRUKARNIA INTERNETOWA - Drukarnia internetowa Us艂ugodawcy dost臋pna pod adresem internetowym: www.printtime.pl.

1.4.2. DZIE艃 ROBOCZY 鈥 jeden dzie艅 od poniedzia艂ku do pi膮tku z wy艂膮czeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.3. FORMULARZ REJESTRACJI 鈥 formularz dost臋pny w Drukarni Internetowej umo偶liwiaj膮cy utworzenie Konta.

1.4.4. FORMULARZ ZAM脫WIENIA 鈥 Us艂uga Elektroniczna, interaktywny formularz dost臋pny w Drukarni Internetowej umo偶liwiaj膮cy z艂o偶enie Zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci poprzez dodanie Produkt贸w do elektronicznego koszyka oraz okre艣lenie warunk贸w Umowy Sprzeda偶y, w tym sposobu dostawy i p艂atno艣ci.

1.4.5. KLIENT 鈥 Us艂ugobiorca, kt贸ry zamierza zawrze膰 lub zawar艂 Umow臋 Sprzeda偶y ze Sprzedawc膮.

1.4.6. KODEKS CYWILNY 鈥 ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.7. KONTO 鈥 Us艂uga Elektroniczna, oznaczony indywidualn膮 nazw膮 (loginem) i has艂em podanym przez Us艂ugobiorc臋 zbi贸r zasob贸w w systemie teleinformatycznym Us艂ugodawcy, w kt贸rym gromadzone s膮 dane Us艂ugobiorcy w tym informacje o z艂o偶onych Zam贸wieniach.

1.4.8. NEWSLETTER 鈥 Us艂uga Elektroniczna 艣wiadczona przez Us艂ugodawc臋 za po艣rednictwem poczty elektronicznej e-mail, kt贸ra umo偶liwia wszystkim korzystaj膮cym z niej Us艂ugobiorcom automatyczne otrzymywanie tre艣ci kolejnych edycji newslettera zawieraj膮cego informacje o Produktach w Drukarni Internetowej.

1.4.9. PRODUKT 鈥 dost臋pna w Drukarni Internetowej rzecz ruchoma b臋d膮ca przedmiotem Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮, wykonana na podstawie Plik贸w Graficznych Klienta i ewentualnych uzgodnie艅 mi臋dzy Klientem, a Sprzedawc膮 w ramach Sprawdzania.

1.4.10.PLIKI GRAFICZNE 鈥 projekt Produktu przygotowany przez Klienta wraz z ewentualnymi uwagami technicznymi Klienta.

1.4.11.PROJEKT GRAFICZNY 鈥 projekt Produkt przygotowany odp艂atnie przez Sprzedawc臋 zgodnie z uwagami Klienta.

1.4.12.REGULAMIN 鈥 niniejszy regulamin Drukarni internetowej.

1.4.13.SPECYFIKACJA 鈥 specyfikacja wymog贸w technicznych dla element贸w tekstowych, graficznych lub kolorystycznych Plik贸w Graficznych stanowi膮ca za艂膮cznik nr 1 do Regulaminu

1.4.14.SPRAWDZANIE 鈥 odp艂atne sprawdzenie przez Sprzedawc臋 zgodno艣ci Plik贸w Graficznych Klienta z wymogami okre艣lonymi w Specyfikacji.

1.4.15.SPRZEDAWCA; US艁UGODAWCA 鈥 DANIEL WITKOWSKI prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 DAN-POL PRZEDSI臉BIORSTWO WIELOBRAN呕OWE DANIEL WITKOWSKI (adres miejsca prowadzenia dzia艂alno艣ci i adres do korespondencji: ul. Asnyka 12, 41-806 Zabrze) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra w艂a艣ciwego do spraw gospodarki, NIP 6310026043, REGON 270168724, adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.4.16.UMOWA SPRZEDA呕Y 鈥 umowa sprzeda偶y Produktu zawierana albo zawarta mi臋dzy Klientem, a Sprzedawc膮 za po艣rednictwem Drukarni internetowej.

1.4.17.US艁UGA ELEKTRONICZNA 鈥 us艂uga 艣wiadczona drog膮 elektroniczn膮 przez Us艂ugodawc臋 na rzecz Us艂ugobiorcy za po艣rednictwem Drukarni internetowej.

1.4.18.US艁UGOBIORCA 鈥 osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowi膮zuj膮ce tak偶e osoba fizyczna posiadaj膮ca ograniczon膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮 korzystaj膮ca z Us艂ugi Elektronicznej.

1.4.19.ZAM脫WIENIE - o艣wiadczenie woli Klienta sk艂adane za pomoc膮 Formularza Zam贸wienia i zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia Umowy Sprzeda偶y Produktu ze Sprzedawc膮.

2. US艁UGI ELEKTRONICZNE W DRUKARNI INTERNETOWEJ

2.1. W Drukarni Internetowej dost臋pne s膮 nast臋puj膮ce Us艂ugi Elektroniczne: Konto, Formularz Zam贸wienia oraz Newsletter.

2.1.1. Konto 鈥 korzystanie z Konta mo偶liwe jest po spe艂nieniu 艂膮cznie dw贸ch kolejnych krok贸w 鈥 (1) wype艂nieniu Formularza Rejestracji, (2) klikni臋ciu pola 鈥Potwierd藕鈥. W Formularzu Rejestracji niezb臋dne jest podanie nast臋puj膮cych danych Us艂ugobiorcy: imi臋 i nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania/prowadzenia dzia艂alno艣ci (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowo艣膰, wojew贸dztwo, kraj), adres dostawy , adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz has艂o. W wypadku Us艂ugobiorc贸w nieb臋d膮cych konsumentami niezb臋dne jest tak偶e podanie numeru NIP.

2.1.2. Formularz Zam贸wienia 鈥 korzystanie z Formularza Zam贸wienia rozpoczyna si臋 z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Drukarni Internetowej. Z艂o偶enie Zam贸wienia nast臋puje po spe艂nieniu 艂膮cznie trzech kolejnych krok贸w: (1) wype艂nieniu Formularza Zam贸wienia, (2) klikni臋ciu pola 鈥Zatwierd藕鈥, a nast臋pnie w nowowy艣wietlonym oknie potwierdzeniu ch臋ci z艂o偶enia Zam贸wienia poprzez (3) klikni臋cie pola 鈥OK鈥 鈥 do tego momentu istnieje mo偶liwo艣膰 samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu nale偶y kierowa膰 si臋 wy艣wietlanymi komunikatami oraz informacjami dost臋pnymi na stronie Drukarni internetowej). W Formularzu Zam贸wienia niezb臋dne jest podanie nast臋puj膮cych danych: imi臋 i nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania/prowadzenia dzia艂alno艣ci (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowo艣膰 wojew贸dztwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, rodzaj Produktu/贸w, ilo艣膰 Produktu/贸w, cechy Produktu/贸w, Sprawdzanie Plik贸w Graficznych (fakultatywnie), Projekt Graficzny (fakultatywnie), miejsce i spos贸b dostawy, spos贸b p艂atno艣ci. W wypadku Us艂ugobiorc贸w nieb臋d膮cych konsumentami niezb臋dne jest tak偶e podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.2.1. Po z艂o偶eniu Zam贸wienia Klient ma mo偶liwo艣膰 przes艂ania Sprzedawcy Plik贸w Graficznych - w tym celu nale偶y (1) na stronie po z艂o偶eniu Zam贸wienia klikn膮膰 pole 鈥淒odaj plik graficzny do druku鈥, (2) wybra膰 Pliki Graficzne oraz (3) klikn膮膰 pole 鈥淩ozpocznij kopiowanie plik贸w鈥. Przes艂anie Plik贸w Graficznych mo偶liwe jest tak偶e przy wykorzystaniu serwera FTP Sprzedawcy zgodnie z procedur膮 opisan膮 na stronie Sklepu Internetowego w zak艂adce 鈥淧o艂膮czenie z FTP鈥.

2.1.3. Newsletter 鈥 na Newsletter mo偶na si臋 zapisa膰 poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zak艂adania Konta 鈥 z chwil膮 utworzenia Konta Us艂ugobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.2. Korzystanie z Us艂ug Elektronicznych przez Us艂ugobiorc臋 jest nieodp艂atne.

2.2.1. Konto oraz Newsletter w Drukarni Internetowej 艣wiadczone s膮 przez czas nieoznaczony.

2.2.2. Korzystanie z Formularza Zam贸wienia ma charakter jednorazowy i ulega zako艅czeniu z chwil膮 z艂o偶enia Zam贸wienia.

2.3. Wymagania techniczne niezb臋dne do wsp贸艂pracy z systemem teleinformatycznym, kt贸rym pos艂uguje si臋 Us艂ugodawca:

2.3.1. Komputer, laptop lub inne urz膮dzenie multimedialne z dost臋pem do Internetu.

2.3.2. Dost臋p do poczty elektronicznej.

2.3.3. Przegl膮darka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wy偶szej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wy偶szej, Opera w wersji 7.0 i wy偶szej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wy偶szej.

2.3.4. Zalecana rozdzielczo艣膰 ekranu: 1680x1050.

2.3.5. W艂膮czenie w przegl膮darce internetowej mo偶liwo艣ci zapisu plik贸w Cookies oraz obs艂ugi Javascript.

2.4. Us艂ugobiorca obowi膮zany jest do korzystania ze Drukarni internetowej w spos贸b zgodny z prawem i dobrymi obyczajami maj膮c na uwadze poszanowanie d贸br osobistych i praw w艂asno艣ci intelektualnej os贸b trzecich.

2.5. Us艂ugobiorca obowi膮zany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.6. Us艂ugobiorc臋 obowi膮zuje zakaz dostarczania tre艣ci o charakterze bezprawnym.

3. WARUNKI ZAWIERANIA I REALIZACJI UMOWY SPRZEDA呕Y

3.1. Og艂oszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Drukarni internetowej, w szczeg贸lno艣ci ich opisy, parametry techniczne i u偶ytkowe oraz ceny, stanowi膮 zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Drukarni internetowej podana jest w z艂otych polskich i zawiera wszystkie sk艂adniki, w tym podatek VAT oraz c艂a. Ceny nie zawieraj膮 jednak ewentualnych koszt贸w dostawy i p艂atno艣ci, kt贸re s膮 wskazywane w trakcie sk艂adania Zam贸wienia.

3.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Drukarni internetowej jest wi膮偶膮ca w chwili z艂o偶enia przez Klienta Zam贸wienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezale偶nie od zmian cen w Drukarni Internetowej, kt贸re mog膮 si臋 pojawi膰 w odniesieniu do poszczeg贸lnych Produkt贸w po z艂o偶eniu przez Klienta Zam贸wienia.

3.4. Zawarcie Umowy Sprzeda偶y za pomoc膮 Formularza Zam贸wie艅

3.4.1. W celu zawarcia Umowy Sprzeda偶y niezb臋dne jest wcze艣niejsze z艂o偶enie przez Klienta Zam贸wienia za pomoc膮 Formularza Zam贸wienia.

3.4.2. Po z艂o偶eniu Zam贸wienia Sprzedawca niezw艂ocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje zwi膮zanie Klienta jego Zam贸wieniem oraz jednocze艣nie przyjmuje Zam贸wienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zam贸wienia i jego przyj臋cie do realizacji nast臋puje poprzez przes艂anie stosownej wiadomo艣ci na podany w trakcie sk艂adania Zam贸wienia adres poczty elektronicznej Klienta, kt贸ra zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych element贸w Zam贸wienia, o艣wiadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zam贸wienia i o jego przyj臋ciu do realizacji. Z chwil膮 otrzymania przez Klienta powy偶szej wiadomo艣ci e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem, a Sprzedawc膮.

3.4.3. Sprawdzanie Plik贸w Graficznych, rozpocz臋cie realizacji Umowy Sprzeda偶y przez Sprzedawc臋

3.4.4. Po zawarciu Umowy Sprzeda偶y przeprowadzane jest niezw艂ocznie (maksymalnie w ci膮gu jednego Dnia Roboczego) Sprawdzanie przez Sprzedawc臋 Plik贸w Graficznych. W przypadku gdy w wyniku Sprawdzenia oka偶e si臋, 偶e Pliki Graficzne wymagaj膮 wprowadzenia poprawek Sprzedawca informuje o tym niezw艂ocznie Klienta za po艣rednictwem poczty elektronicznej, kt贸ry obowi膮zany jest do wprowadzenia poprawek zgodnie z informacj臋 Sprzedawcy i przes艂ania Sprzedawcy poprawionych Plik贸w Graficznych.

3.4.5. Sprzedawca przyst臋puje do realizacji Umowy Sprzeda偶y w momencie:

3.4.5.1. Zako艅czenia Sprawdzania Plik贸w Graficznych (w razie braku konieczno艣ci wprowadzenia poprawek) albo

3.4.5.2. Otrzymania prze Sprzedawc臋 od Klienta poprawionych przez niego Plik贸w Graficznych zgodnie z uwagami Sprzedawcy przes艂anymi Klientowi po przeprowadzeniu Sprawdzania Plik贸w (w razie konieczno艣ci wprowadzenia poprawek).

3.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udost臋pnienie Klientowi tre艣ci zawieranej Umowy Sprzeda偶y nast臋puje poprzez (1) udost臋pnienie niniejszego Regulaminu na stronie Drukarni internetowej, (2) przes艂anie Klientowi wiadomo艣ci e-mail, o kt贸rej mowa w pkt. 3.4.2., a tak偶e poprzez (3) do艂膮czanie do przesy艂ek dowodu zakupu zawartej Umowy Sprzeda偶y. Tre艣膰 Umowy Sprzeda偶y jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Drukarni internetowej Sprzedawcy.

4. SPOSOBY P艁ATNO艢CI

4.1. Sprzedawca udost臋pnia nast臋puj膮ce sposoby p艂atno艣ci:

4.1.1. P艂atno艣膰 za pobraniem przy odbiorze przesy艂ki.

4.1.2. P艂atno艣ci elektroniczne i p艂atno艣ci kart膮 p艂atnicz膮 za po艣rednictwem serwisu https://www.przelewy24.pl/ 鈥 mo偶liwe aktualne sposoby p艂atno艣ci okre艣lone s膮 na stronie Drukarni internetowej oraz na stronie https://www.przelewy24.pl/metody-platnosci

4.2. Rozliczenia transakcji p艂atno艣ciami elektronicznymi i kart膮 p艂atnicz膮 przeprowadzane s膮 zgodnie z wyborem Klienta za po艣rednictwem serwisu przelewy24.pl.

4.3. Obs艂ug臋 p艂atno艣ci elektronicznych i kart膮 p艂atnicz膮 prowadzi:

4.3.1. PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Pozna艅 NIP: 779-236-98-87 | Regon: 301345068

5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

5.1. Sprzedawca udost臋pnia nast臋puj膮ce sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.1.1. Przesy艂ka kurierska, przesy艂ka kurierska pobraniowa.

5.1.2. Przesy艂ka paletowa.

5.1.3. Odbi贸r osobisty pod adresem: ul. Asnyka 12, 41-806 Zabrze 鈥 w Dni Robocze w godzinach od 08:00 do 16:00.

5.2. Ewentualne koszty dostawy s膮 wskazywane w trakcie sk艂adania Zam贸wienia. S膮 one uzale偶nione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz p艂atno艣ci.

5.3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 10 Dni Roboczych, chyba 偶e w opisie danego Produktu lub w trakcie sk艂adania Zam贸wienia podano kr贸tszy termin. Termin ten nale偶y liczy膰 od momentu przyst膮pienia przez Sprzedawc臋 do realizacji Umowy Sprzeda偶y zgodnie z pkt. 3.4.5. Regulaminu.

6. WARUNKI ROZWI膭ZYWANIA UM脫W O 艢WIADCZENIE US艁UG ELEKTRONICZNYCH

6.1. Us艂ugodawca i Us艂ugobiorca mog膮 rozwi膮za膰 umow臋 o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej w ka偶dym czasie w drodze porozumienia stron.

6.2. Wypowiedzenie umowy o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej:

6.2.1. Wypowiedzeniu mo偶e ulec umowa o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ci膮g艂ym (np. Konto).

6.2.2. Us艂ugobiorca mo偶e wypowiedzie膰 umow臋 o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przes艂anie stosownego o艣wiadczenia za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub te偶 pisemnie na adres: ul. Asnyka 12, 41-806 Zabrze. Umowa w takim wypadku wygasa po up艂ywie 7 dni od dnia z艂o偶enia o艣wiadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba 偶e strony ustal膮 kr贸tszy termin wypowiedzenia.

6.2.3. W wypadku Us艂ugobiorc贸w b臋d膮cych jednocze艣nie konsumentami Us艂ugodawca mo偶e wypowiedzie膰 umow臋 o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej, gdy Us艂ugobiorca obiektywnie ra偶膮co albo uporczywie narusza Regulamin, w szczeg贸lno艣ci gdy dostarcza tre艣ci o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usuni臋cia narusze艅 z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mie膰 charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po up艂ywie 14 dni od dnia z艂o偶enia przez Us艂ugodawc臋 Us艂ugobiorcy o艣wiadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

6.2.4. W wypadku Us艂ugobiorc贸w nie b臋d膮cych jednocze艣nie konsumentami Us艂ugodawca mo偶e wypowiedzie膰 umow臋 o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przes艂anie Us艂ugobiorcy stosownego o艣wiadczenia.

7. POST臉POWANIE REKLAMACYJNE

7.1. Reklamacje z tytu艂u niezgodno艣ci Produktu z Umow膮 Sprzeda偶y:

7.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialno艣ci Sprzedawcy wobec Klienta b臋d膮cego osob膮 fizyczn膮, kt贸ry nabywa Produkt w celu niezwi膮zanym z dzia艂alno艣ci膮 zawodow膮 lub gospodarcz膮, z tytu艂u niezgodno艣ci Produktu z Umow膮 Sprzeda偶y s膮 okre艣lone w szczeg贸lno艣ci ustaw膮 o szczeg贸lnych warunkach sprzeda偶y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

7.1.2. Zawiadomienia o niezgodno艣ci Produktu z Umow膮 Sprzeda偶y oraz zg艂oszenia odpowiedniego 偶膮dania mo偶na dokona膰 za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub te偶 pisemnie na adres: ul. Asnyka 12, 41-806 Zabrze. Gdy jest to mo偶liwe i niezb臋dne dla oceny niezgodno艣ci Produktu z umow膮 nale偶y go r贸wnie偶 dostarczy膰 na powy偶szy adres.

7.1.3. Sprzedawca ustosunkuje si臋 do 偶膮dania Klienta niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni. Odpowied藕 w sprawie reklamacji jest wysy艂ana na podany przez Klienta adres, chyba 偶e Klient poda inny spos贸b.

7.1.4. W przypadku Produkt贸w obj臋tych r贸wnie偶 gwarancj膮 Sprzedawca informuje, i偶 gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wy艂膮cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnie艅 kupuj膮cego wynikaj膮cych z niezgodno艣ci towaru z umow膮.

7.2. Reklamacje zwi膮zane ze 艣wiadczeniem Us艂ug Elektronicznych przez Us艂ugodawc臋 oraz pozosta艂e reklamacje zwi膮zane z dzia艂aniem Drukarni internetowej:

7.2.1. Reklamacje zwi膮zane ze 艣wiadczeniem Us艂ug Elektronicznych za po艣rednictwem Drukarni internetowej oraz pozosta艂e reklamacje zwi膮zane z dzia艂aniem Drukarni internetowej Us艂ugobiorca mo偶e sk艂ada膰 za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub te偶 pisemnie na adres: ul. Asnyka 12, 41-806 Zabrze.

7.2.2. Zaleca si臋 podanie w opisie reklamacji jak najwi臋cej informacji i okoliczno艣ci dotycz膮cych przedmiotu reklamacji, w szczeg贸lno艣ci rodzaju i daty wyst膮pienia nieprawid艂owo艣ci oraz danych kontaktowych 鈥 u艂atwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Us艂ugodawc臋.

7.2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Us艂ugodawc臋 nast臋puje niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni.

7.2.4. Odpowied藕 Us艂ugodawcy w sprawie reklamacji jest wysy艂ana na podany przez Us艂ugobiorc臋 adres, chyba 偶e Us艂ugobiorca poda inny spos贸b.

8. PRAWO ODST膭PIENIA OD UMOWY

8.1. Us艂ugobiorca/Klient b臋d膮cy jednocze艣nie konsumentem, kt贸ry zawar艂 umow臋 na odleg艂o艣膰, mo偶e od niej odst膮pi膰 bez podania przyczyn, sk艂adaj膮c stosowne o艣wiadczenie na pi艣mie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem. O艣wiadczenie mo偶na wys艂a膰 na adres: ul. Asnyka 12, 41-806 Zabrze.

8.2. W razie odst膮pienia od umowy umowa jest uwa偶ana za niezawart膮, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowi膮za艅. To, co strony 艣wiadczy艂y, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba 偶e zmiana by艂a konieczna w granicach zwyk艂ego zarz膮du. Zwrot powinien nast膮pi膰 niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie czternastu dni. Je偶eli konsument dokona艂 jakichkolwiek przedp艂at, nale偶膮 si臋 od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedp艂aty.

8.3. Us艂ugodawca/Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego, chyba 偶e konsument wska偶e inny spos贸b.

8.4. Termin czternastodniowy, w kt贸rym konsument mo偶e odst膮pi膰 od umowy, liczy si臋 w przypadku Umowy Sprzeda偶y od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy 艣wiadczenia Us艂ugi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.

8.5. Prawo odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje konsumentowi w wypadkach: (1) 艣wiadczenia us艂ug rozpocz臋tego, za zgod膮 konsumenta, przed up艂ywem terminu, o kt贸rym mowa powy偶ej w pkt 8.1 oraz 8.4; (2) dotycz膮cych nagra艅 audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych no艣nikach danych po usuni臋ciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) um贸w dotycz膮cych 艣wiadcze艅, za kt贸re cena lub wynagrodzenie zale偶y wy艂膮cznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) 艣wiadcze艅 o w艂a艣ciwo艣ciach okre艣lonych przez konsumenta w z艂o偶onym przez niego zam贸wieniu lub 艣ci艣le zwi膮zanych z jego osob膮; (5) 艣wiadcze艅, kt贸re z uwagi na ich charakter nie mog膮 zosta膰 zwr贸cone lub kt贸rych przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) us艂ug w zakresie gier hazardowych.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZ膭CE PRZEDSI臉BIORC脫W

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotycz膮 wy艂膮cznie Klient贸w nie b臋d膮cych jednocze艣nie konsumentami.

9.2. W wypadku Klient贸w nie b臋d膮cych jednocze艣nie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczy膰 dost臋pne sposoby p艂atno艣ci, w tym tak偶e wymaga膰 dokonania przedp艂aty w ca艂o艣ci albo cz臋艣ci i to niezale偶nie od wybranego przez Klienta sposobu p艂atno艣ci w Formularzu Zam贸wienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzeda偶y.

9.3. W wypadku sposobu p艂atno艣ci innego ni偶 p艂atno艣膰 za pobraniem przy odbiorze przesy艂ki Klient nie b臋d膮cy jednocze艣nie konsumentem zobowi膮zany jest do dokonania zap艂aty ceny z tytu艂u Umowy Sprzeda偶y w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba 偶e Umowa Sprzeda偶y stanowi inaczej.

9.4. Produkty b臋d膮ce przedmiotem Umowy Sprzeda偶y zawartej z Klientem nie b臋d膮cym jednocze艣nie konsumentem pozostaj膮 w艂asno艣ci膮 Sprzedawcy do uiszczenia ceny i koszt贸w dostawy z tytu艂u Umowy Sprzeda偶y.

9.5. Z chwil膮 wydania przez Sprzedawc臋 Produktu przewo藕nikowi przechodz膮 na Klienta nie b臋d膮cego jednocze艣nie konsumentem korzy艣ci i ci臋偶ary zwi膮zane z rzecz膮 oraz niebezpiecze艅stwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialno艣ci za utrat臋, ubytek lub uszkodzenie Produktu powsta艂e od przyj臋cia jej do przewozu a偶 do jej wydania Klientowi oraz za op贸藕nienie w przewozie przesy艂ki.

9.6. W razie przes艂ania Produktu do Klienta za po艣rednictwem przewo藕nika Klient nie b臋d膮cy jednocze艣nie konsumentem obowi膮zany jest zbada膰 przesy艂k臋 w czasie i w spos贸b przyj臋ty przy przesy艂kach tego rodzaju. Je偶eli stwierdzi, 偶e w czasie przewozu nast膮pi艂 ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowi膮zany jest dokona膰 wszelkich czynno艣ci niezb臋dnych do ustalenia odpowiedzialno艣ci przewo藕nika.

9.7. Zasady dotycz膮ce reklamacje z tytu艂u r臋kojmi za wady Produktu przez Klienta nie b臋d膮cego jednocze艣nie konsumentem:

9.7.1. Reklamacje z tytu艂u r臋kojmi za wady Produktu Klient zobowi膮zany jest zg艂osi膰 Sprzedawcy - pod rygorem utraty uprawnie艅 z tytu艂u r臋kojmi - w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dostawy Produktu. W przypadku wady ukrytej zg艂oszenie powinno nast膮pi膰 niezw艂ocznie po wykryciu wady.

9.7.2. Sprzedawca jest uprawniony do weryfikacji wskazanych przez Klienta wad Produktu 鈥 w takim wypadku Klient zgodnie z 偶膮daniem Sprzedawcy udost臋pnia Sprzedawcy zakwestionowany Produkt lub przesy艂a go do Sprzedawcy. W razie gdy wady nie zostan膮 stwierdzone lub gdy Klientowi nie przys艂uguj膮 roszczenia z tytu艂u r臋kojmi za wady Produktu, Klient taki ponosi koszty weryfikacji oraz dostarczenia i odes艂ania Produktu.

9.7.3. W opisie reklamacji nale偶y poda膰 dok艂adny opis przedmiotu reklamacji oraz 偶膮danie reklamacyjne.

9.7.4. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawc臋 nast臋puje w terminie 10 Dni Roboczych od dnia dokonania zg艂oszenia, z zastrze偶eniem pkt. 9.7.2. 鈥 w tym wypadku termin liczy si臋 od dnia udost臋pnienia lub przes艂ania przez Klienta Produktu Sprzedawcy.

9.7.5. Reklamacje dotycz膮ce druku z Plik贸w Graficznych nieprzygotowanych zgodnie z nasz膮 specyfikacj膮 okre艣lon膮 w za艂膮czniku nr 1 do Regulaminu nie b臋d膮 uwzgl臋dniane.

9.7.6. Przy wydruku tekst贸w z czterech kolor贸w teksty mog膮 by膰 niespasowane, co nie podlega reklamacji.

9.7.7. Przy zastosowaniu ramki w Plikach Graficznych (szczeg贸lnie na ma艂ej powierzchni np. wizyt贸wki) ze wzgl臋du na tolerancj臋 b艂臋du krajarki wynosz膮c膮 do 2 mm, Produkt po obci臋ciu mo偶e wygl膮da膰 nieestetycznie i nieprofesjonalnie, co nie podlega reklamacji.

9.7.8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za Pliki Graficzne, w kt贸rych czcionki nie zosta艂y zamienione na krzywe.

9.7.9. Reklamacje dotycz膮ce rozbie偶no艣ci kolor贸w w przypadku przes艂ania do nas Plik贸w Graficznych przygotowanych w kolorystyce RGB oraz z kolorami dodatkowymi PANTONE nie b臋d膮 uwzgl臋dniane.

9.7.10.Reklamacje dotycz膮ce r贸偶nicy nasycenia kolor贸w w stosunku do oczekiwa艅 Klienta mog膮 by膰 sk艂adane jedynie w wypadku, je偶eli przed rozpocz臋ciem druku Klient dostarczy艂 Sprzedawcy proof cyfrowy.

9.7.11.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za brak zgodno艣ci kolor贸w wydruku z obrazem ekranowym - por贸wnywanie kolorystyki wydruku CMYK z kolorystyk膮 prezentowan膮 na monitorze jest niepoprawne technologicznie.

9.7.12.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za nieznaczne r贸偶nice kolorystyczne przy druku tych samych Plik贸w Graficznych (tolerancja do plus/minus 5% odchylenia kolorystycznego).

9.7.13.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za nieprawid艂owy z艂am. Za nieprawid艂owy z艂am uznaje si臋, taki kt贸ry powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia itp. uniemo偶liwiaj膮ce poprawne odczytanie tre艣ci lub ilustracji.

9.7.14.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za wyra藕ne p臋kanie papieru w miejscu 艂amania przy druku z projekt贸w o ciemnych kolorach.

9.7.15.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za p臋kanie papieru w miejscu 艂amania przy gramaturach papieru powy偶ej 170 g.

9.7.16.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za r贸偶nice we wzorniku papier贸w offsetowych oraz wykorzystanych przy druku danego Produktu.

9.7.17.W przypadku uznania reklamacji i ponownego druku zareklamowanego Produktu, Sprzedawca zastrzega sobie, 偶e ponowny druk zostanie wykonany z tych samych Plik贸w Graficznych, z kt贸rych zosta艂 pierwotnie wydrukowany ten Produkt.

9.8. Odpowiedzialno艣膰 Us艂ugodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Us艂ugobiorcy/Klienta nie b臋d膮cego jednocze艣nie konsumentem, bez wzgl臋du na jej podstaw臋 prawn膮, jest ograniczona - zar贸wno w ramach pojedynczego roszczenia, jak r贸wnie偶 za wszelkie roszczenia w sumie - do wysoko艣ci zap艂aconej ceny oraz koszt贸w dostawy z tytu艂u Umowy Sprzeda偶y. Us艂ugodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣膰 w stosunku do Us艂ugobiorcy/Klienta nie b臋d膮cego jednocze艣nie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialno艣ci z tytu艂u utraconych korzy艣ci w stosunku do Us艂ugobiorcy/Klienta nie b臋d膮cego jednocze艣nie konsumentem.

10.POSTANOWIENIA KO艃COWE

10.1. Wszelkie prawa autorskie do Drukarni Internetowej, w tym do jej nazwy, logo, szaty graficznej, tre艣ci, uk艂adu i kompozycji posiada Us艂ugodawca i jako takie korzystaj膮 one z ustawowej ochrony prawnej.

10.2. Umowy zawierane poprzez Drukarnia internetowa zawierane s膮 zgodnie z prawem polskim i w j臋zyku polskim.

10.3. Zmiana Regulaminu:

10.3.1.Us艂ugodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z wa偶nych przyczyn tj.: zmiany przepis贸w prawa; zmiany sposob贸w p艂atno艣ci i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wp艂ywaj膮 na realizacje postanowie艅 niniejszego Regulaminu.

10.3.2.Zmieniony regulamin wi膮偶e Us艂ugobiorc臋, je偶eli zosta艂y zachowane wymagania okre艣lone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Us艂ugobiorca zosta艂 prawid艂owo powiadomiony o zmianach i Us艂ugobiorca nie wypowiedzia艂 umowy o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej o charakterze ci膮g艂ym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

10.3.3.Zmiany Regulaminu nie b臋d膮 w 偶aden spos贸b narusza膰 praw nabytych Us艂ugobiorc贸w b臋d膮cych jednocze艣nie konsumentami i korzystaj膮cych ze Drukarni internetowej przed dniem wej艣cia w 偶ycie zmian, w szczeg贸lno艣ci zmiany Regulaminu nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na ju偶 sk艂adane lub z艂o偶one Zam贸wienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzeda偶y.

10.3.4.W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowa艂a wprowadzeniem jakichkolwiek nowych op艂at lub podwy偶szeniem obecnych Us艂ugobiorca b臋d膮cy konsumentem ma prawo odst膮pienia od umowy.

10.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niekt贸rych praw konsument贸w oraz o odpowiedzialno艣ci za szkod臋 wyrz膮dzon膮 przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczeg贸lnych warunkach sprzeda偶y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne w艂a艣ciwe przepisy prawa polskiego.

10.5. Spory powsta艂e pomi臋dzy Us艂ugodawc膮/Sprzedawc膮, a Us艂ugobiorc膮/Klientem b臋d膮cym jednocze艣nie konsumentem zostaj膮 poddane w艂a艣ciwym s膮dom powszechnym. Spory powsta艂e pomi臋dzy Us艂ugodawc膮/Sprzedawc膮, a Us艂ugobiorc膮/Klientem nieb臋d膮cym jednocze艣nie konsumentem zostaj膮 poddane s膮dowi w艂a艣ciwemu ze wzgl臋du na siedzib臋 Us艂ugodawcy/Sprzedawcy.

Za艂膮cznik nr 1 do Regulaminu - Specyfikacja wymog贸w technicznych dla element贸w tekstowych, graficznych lub kolorystycznych Plik贸w Graficznych

 • Format pliku. Plik produkcyjny winien by膰 dostarczony w formacie pdf. Przyjmowane s膮 tak偶e formaty: eps, tiff lub jpg.
 • Kolorystyka. Wymagany jest tryb koloru CMYK. Je偶eli w plikach b臋d膮 wyst臋powa膰 inne tryby kolor贸w, np. RGB, Pantone, LAB, to zostan膮 one automatycznie przekonwertowane przez system na tryb CMYK, zgodnie z tablic膮 konwersji ISO Euroscale coated lub uncoated.
 • Wymiary. Wymiar netto (po obci臋ciu) pliku winien by膰 zgodny z Zam贸wieniem, a wymiar brutto powinien obejmowa膰 dodatkowo spady po 3 mm z ka偶dej strony. Dla przyk艂adu: ulotka o wymiarze docelowym (po obci臋ciu) A4 czyli 210x297 mm winna by膰 przygotowana w formacie brutto ze spadami: 216x303 mm.
 • Spady. Na spadach winny znajdowa膰 si臋 wszystkie elementy publikacji, kt贸re dochodz膮 do kraw臋dzi bocznych (t艂a, zdj臋cia, linie). Trzeba mie膰 艣wiadomo艣膰, 偶e spady zostan膮 w procesie introligatorskim odci臋te od publikacji, wi臋c nie nale偶y na nich umieszcza膰 istotnych merytorycznie tre艣ci.
 • Marginesy wewn臋trzne. Ze wzgl臋du na technik臋 procesu ci臋cia, istotne elementy publikacji (takie jak teksty, logo, tytu艂y, has艂a reklamowe itp.) nale偶y umieszcza膰 w odleg艂o艣ci min. 4 mm od kraw臋dzi ci臋cia.
 • Strony publikacji. Awers i rewers ulotek powinien znajdowa膰 si臋 w jednym pliku produkcyjnym (jako pdf dwustronicowy), b膮d藕 w dwu osobnych plikach.
 • Tekst w kolorze czarnym. Tekst w kolorze czarnym winien sk艂ada膰 si臋 wy艂膮cznie ze 100% koloru black.
 • Tekst i grafika w kolorze bia艂ym. Wszystkie elementy w kontrze, winny mie膰 wy艂膮czony nadruk (zadany knockout). W przeciwnym wypadku, mimo i偶 b臋d膮 one widoczne na ekranie komputera, w druku si臋 nie ujawni膮.
 • Kroje pisma. Wszystkie fonty u偶yte w pracy winne by膰 do艂adowane do pliku produkcyjnego lub zamienione na krzywe.
 • Rozdzielczo艣膰 bitmap. Rozdzielczo艣膰 bitmap winna wynosi膰 300 do 600 DPI.
 • Lakier UV. W wypadku publikacji lakierowanych miejscowo, do pracy nale偶y do艂膮czy膰 mask臋 na lakier, jako osobny plik w kolorze black 100%.